Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 2 w Pieszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pp2pieszyce.pl

Data publikacji strony internetowej : 02.10.2017 r.
Data ostatniej aktualizacji : 15.09.2020 r.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane do minimum i osadzone są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne ( np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie ).
• Serwis zawiera dokumenty PDF , które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word ( nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
• Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
• Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
• Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
• Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokonają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Wyłączenia:
1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
2. Filmy zastały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia : 04.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole publiczne nr 2 w Pieszycach; e-mail : przedszkolekonopnicka@wp.pl.

Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu : 74 836-54-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie , wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku , gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu , wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej , lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 2 w Pieszycach
ul. Piotra Własta 17
58-250 Pieszyce
Tel. 74 836-54-25
e-mail: przedszkolekonopnicka@wp.pl

1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie lub skorzystać z bramy wjazdowej.
2. Aby wejść do budynku należy otworzyć ręcznie otwierane drzwi wejściowe.
3. Budynek jest dwupoziomowy ( poziom 0 i 1 ) – posiada schody i windę.
4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
5. W budynku znajduje się aneks sanitarny dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.
6. W budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.