Edukacja

Programy Nauczania

Program wychowania przedszkolnego realizowany w roku szkolnym 2020/2021 jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzony przez Dyrektora przedszkola.

• "ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT" - autor Jadwiga Pytlarczyk
• "W KRĘGU ZABAWY" - autor Jadwiga PytlarczykNasze przedszkole wkroczyło w innowacyjny program "Optymistyczne Przedszkole". Według założeń programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka.

Zajęcia dodatkowe

• Język angielski – wtorki i czwartki
• Katecheza – środy i piątki
• Gimnastyka Korekcyjna – po obserwacjach wstępnych październik, listopad
• Zajęcia rozwijające uzdolnieniaOferujemy zajęcia dodatkowe:

• muzyczno-rytmiczno-taneczne
• język angielski
• katechezę
• spotkania teatralne
• koncerty muzyczne
• warsztaty plastyczne
• warsztaty teatralne
• zawody sportowe
• gimnastykę korekcyjną
• terapię logopedyczną i pedagogiczną
• konsultacje z psychologiem


Wizja absolwenta przedszkola

W naszym przedszkolu kształtujemy i rozwijamy u wychowanka:
• gotowość do podjęcia obowiązków szkolnych
• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
• dostrzeganie znaczenia zmysłowego poznawania świata
• umiejętność współdziałania w zespole, z innymi rówieśnikami i szanowania ich
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania ze zdobytej wiedzy i doświadczeń
• aktywność i samodzielność w podejmowaniu działań
• umiejętność zespołowego planowania i realizowania zadania
• umiejętność prezentowania swoich sukcesów
• przestrzeganie podstawowych wartości, odróżniania dobra od zła
• działania twórcze i kreatywność
• wrażliwość estetyczną na piękno muzyki i sztuki
• dbałość o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
• dbałość o środowisko przyrodnicze i szacunek do przyrody
• gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
• świadomość własnej tożsamości, tradycje narodowe i regionalne
• przynależność narodową - jestem Polakiem i Europejczykiem