Edukacja

Programy Nauczania

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku szkolnym 2021/2022 są zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora przedszkola.

• "ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT" - autor Jadwiga Pytlarczyk
• "W KRĘGU ZABAWY" - autor Jadwiga PytlarczykRealizujemy program adaptacyjny „W przedszkolu jest wesoło”
Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji I warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem, otoczeniem społecznym jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Bardzo ważne jest, by te doświadczenia przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

NASZE MOTTO - Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w przedszkolnej piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce, każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść maślane bułeczki i popijać mlekiem, prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę pracować, a po południu się zdrzemnąć.”

W naszym przedszkolu realizujemy również program innowacyjny „Mrówka Złotówka – przedsiębiorczy od przedszkola”, ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole", ogólnopolski program „Uczymy dzieci programowania” oraz włączamy się w wiele akcji edukacyjnych „Razem do hymnu”, „Szkoła pamięta”, „Razem na święta”, „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” oraz organizujemy wiele akcji charytatywnych.

„Przygody Mrówki Złotówki” to projekt edukacyjny, który zawiera treści wspierające wszechstronny rozwój dziecka oraz umożliwiające zaspokajanie potrzeb dostosowanych do poziomu jego rozwoju, związanych z poznawaniem podstaw „ małej ekonomii” i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.

Treści programu realizowane są poprzez zabawę, wycieczkę, rozmowę, spotkania z ciekawymi ludźmi, obserwację i pracę w grupie. Poznawanie i wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania, oszczędzania, finansów, planowania i organizowania pracy przyswajane przez dzieci są poprzez praktyczną naukę. Głównym celem tego projektu jest kształtowanie u dzieci w wieku 3-6 lat umiejętności kluczowych, takich jak: kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielne dokonywanie wyborów oraz poczucie własnej wartości.

„Optymistyczne Przedszkole" to program edukacyjny, którego wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka.„Kodowanie na dywanie” w ramach programu „Uczymy dzieci programować” to program innowacyjny, który jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie. Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.

Zajęcia dodatkowe

• Język angielski – wtorki i czwartki
• Katecheza – środy i piątki
• Gimnastyka Korekcyjna – po obserwacjach wstępnych październik, listopad
• Zajęcia rozwijające uzdolnieniaOferujemy zajęcia dodatkowe:

• muzyczno-rytmiczno-taneczne
• język angielski
• katechezę
• spotkania teatralne
• koncerty muzyczne
• warsztaty plastyczne
• warsztaty teatralne
• zawody sportowe
• gimnastykę korekcyjną
• terapię logopedyczną i pedagogiczną
• konsultacje z psychologiem


Wizja absolwenta przedszkola

W naszym przedszkolu kształtujemy i rozwijamy u wychowanka:
• gotowość do podjęcia obowiązków szkolnych
• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
• dostrzeganie znaczenia zmysłowego poznawania świata
• umiejętność współdziałania w zespole, z innymi rówieśnikami i szanowania ich
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania ze zdobytej wiedzy i doświadczeń
• aktywność i samodzielność w podejmowaniu działań
• umiejętność zespołowego planowania i realizowania zadania
• umiejętność prezentowania swoich sukcesów
• przestrzeganie podstawowych wartości, odróżniania dobra od zła
• działania twórcze i kreatywność
• wrażliwość estetyczną na piękno muzyki i sztuki
• dbałość o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
• dbałość o środowisko przyrodnicze i szacunek do przyrody
• gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
• świadomość własnej tożsamości, tradycje narodowe i regionalne
• przynależność narodową - jestem Polakiem i Europejczykiem